Prof. Prakash Gopalan

Director, Thapar University