Dr. Jayathi Murthy

President, Oregon State University